หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ด้วยคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
     (2.1) TOEFL
          - แบบ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
          - แบบ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน
          - แบบ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน
          - แบบ Institutional Testing Program ไม่ต่ำกว่า 400
     (2.2) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน
     (2.3) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
     (2.4) CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน 
     (2.5) KKU-EALT ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป
(3) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือความสามารถด้านการวิจัย โดยผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

** กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา


ปฏิทินการรับสมัคร

รายการ

ภาคต้นรอบ 1

ภาคต้นรอบ 2

ภาคปลาย

สมัครผ่านระบบออนไลน์

https://www.cola.kku.ac.th

1 ธ.ค. 66

-

31 ม.ค. 67

1 มี.ค. 67

30 เม.ย. 67

1 มิ.ย.  67

-

31 ส.ค. 67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

5 ก.พ. 67

7 พ.ค. 67

6 ก.ย. 67

สอบสัมภาษณ์

2 มี.ค. 67

25 พ.ค. 67

28 ก.ย. 67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 18 มี.ค. 67

31 พ.ค. 67

11 ต.ค. 67

ปฐมนิเทศนักศึกษา

10 มิ.ย. 67

 (ชาวงบ่าย)

8 พ.ย. 67

(ช่วงบ่าย)

วันเปิดภาคการศึกษา

15 มิ.ย. 67

16 พ.ย. 67

อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา

รายการ

ค่าใช้จ่าย

ต่อภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

1.ค่าธรรมเนียมการสมัคร

700 บาท

(ชำระครั้งเดียว)

-

 

2.ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

 *ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย*

65,000 บาท

390,000 บาท


โครงสร้างหลักสูตร  คลิกผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-203124 เว็บไซต์ www.cola.kku.ac.th 

หรือ คุณภัคจิรา แสนใจ เบอร์โทร 065-9342635

อีเมล spucjira@kku.ac.th


เพิ่มเพื่อน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU