หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)คุณสมบัติของผู้สมัคร
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ด้วยคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
     (2.1) TOEFL
          - แบบ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
          - แบบ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน
          - แบบ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน
          - แบบ Institutional Testing Program ไม่ต่ำกว่า 400
     (2.2) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน
     (2.3) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
     (2.4) CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน 
     (2.5) KKU-EALT ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป
(3) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือความสามารถด้านการวิจัย โดยผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

** กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา


ปฏิทินการรับสมัคร และสอบคัดเลือก

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี  

หมายเหตุ

รับสมัคร

 

วันนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน  2565

 

ผ่านเว็บไซต์  www.cola.kku.ac.th


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

7 พฤศจิกายน 2565

ผ่านเว็บไซต์ www.cola.kku.ac.th

สอบคัดเลือก

12 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

14 พฤศจิกายน 2565

ผ่านเว็บไซต์ www.cola.kku.ac.th

รายงานตัวขึ้นทะเบียน

16-18 พฤศจิกายน 2565

ผ่านเว็บไซต์ reg.kku.ac.th

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

21-23 พฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลดแบบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.cola.kku.ac.th

ปฐมนิเทศนักศึกษา

26 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

ลงทะเบียนวิชาเรียน

 28-30 พฤศจิกายน 2565

ผ่านเว็บไซต์ reg.kku.ac.th

เปิดภาคเรียน

3 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น

อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา

รายการ

ค่าใช้จ่าย

ต่อภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

1.ค่าธรรมเนียมการสมัคร

700 บาท

(ชำระครั้งเดียว)

-

 

2.ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)

 *ค่าธรรมเนียมการศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย*

65,000 บาท

390,000 บาท


โครงสร้างหลักสูตร  คลิกผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-203124 เว็บไซต์ www.cola.kku.ac.th 

หรือ คุณภัคจิรา แสนใจ เบอร์โทร 065-9342635

อีเมล spucjira@kku.ac.th


เพิ่มเพื่อน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU